Saltar la navegación

Exam

Exam

Pregunta

1.- x2 -6x + 9 equals:

Respuestas

a) (x - 3)·(x + 3)

b) (x - 3)2

c) (x + 3)2

d) (x - 3)·(x - 2)

Pregunta

2.- If we divide x3 -2x2 +3x - 5 by x - 2, we obtain:

Respuestas

a) quotient = x2 + 3 and remainder = 1

b) q = x2 - 3; r = 3

c) q = x2 - 7 ; r = 2

d) None of them

Pregunta

3.- The solutions of the equation x3 - 3x2 - 9x - 5 = 0 are:

Respuestas

a) x = 5 ; x = ±1

b) x = -5 ; x = ±1

c) x = ±5 ; x = -1

d) x = 5 ; x = -1

Pregunta

4.-

Respuestas

d) None of them

Pregunta

5.- x3 + 4x = 0

Respuestas

a) The equation has only a real solution x = 0

b) The equation has three complex solutions: x = 0, x = ±2i

c) The equation has complex solutions

d) All of them

Pregunta

6.- The solutions of the equation x4 + 5x2 + 20 = 0, are:

Respuestas

a) x = ±1, x = ±2

b) x = ±1

c) It has no solution

d) x = ±2

Pregunta

7.- The solutions of the irrational equation    are:

Respuestas

a) x = 2, x = 13

b) x = 2

c) x = 13, x = 0

d) None of them

Pregunta

8.- The solutions of the equation  ln(x + 1) - ln x = 1, are:

Respuestas

a) x = 1/(e-1)

b) x = 1/e-1

c) x = 1/9

d) All of them

Pregunta

9.- The solutions of the equation 

Respuestas

a) are x = 1, x = 1/2

b) is x = 1

c) are x = 1 , x = -1/2

d) is x = -1/2

Pregunta

10.- The set of solutions of the inequation    is:

Respuestas

a) (-5,-4)U(4,∞)

b) (-5,-4]U(4,∞)

c) [-5,4]U(4,7)

d) (-5,4)U(4,∞)

Habilitar JavaScript